Klasyfikacja,czyli rodzaje działek

Działka budowlana

Potencjalnie na tej działce możemy wybudować budynek. Jest to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej, spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikających z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Działka taka, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jest wyraźnie wskazana jako działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.

Kiedy nie ma takiego planu, gmina może wydać decyzję o warunkach zabudowy dla danej działki. W tym przypadku każda gmina kieruje się własnymi przepisami i niestety trzeba odwiedzić urząd gminy i się z nimi zapoznać. Często kiedy gmina nie ma MPZP, wzamian posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, co jest swoistym zarysem zasad i polityki przestrzennej, jaką kieruje się dana gmina. Przykładowe oznaczenia działek budowlanych:
MN -Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MW - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
U - Tereny zabudowy usługowej

do góry

Działka siedliskowa(zabudowa zagrodowa)

Najczęściej przeznaczona jest pod zabudowę budynków gospodarczych (czyli stodoły, obory itd), stanowiących nieodłączny element gruntów rolnych. Aby wybudować dom na działce siedliskowej, podobnie jak przy innych działkach, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na jego budowę.

Dom w zabudowie siedliskowej musi spełniać dodatkowe wymogi, np. musi posiadać pomieszczenia gospodercze, więc jeśli mamy gotowy już projekt domu, architekt będzie musiał wprowadzić konieczne zmiany. Dom w zabudowie siedliskowej może wznosić tylko rolnik. Jeśli potencjalny inwestor nie spełnia ustawowych warunków bycia rolnikiem, żeby wybudować dom, musi odrolnić działkę, co jest procesem czasochłonnym i kosztownym.

Rolnikiem według przepisów obowiązującego prawa jest osoba, która dysponuje gruntem o powierzchni co najmniej 1 ha w formie własności, wieczystego użytkowania lub dzierżawy i ma odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z zapisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, osoba fizyczna ma odpowiednie kwalifikacje, jeżeli uzyskała wykształcenie rolnicze, co najmniej zasadnicze albo wykształcenie średnie lub wyższe lub osobiście prowadziła gospodarstwo rolne(opłacała KRUS) albo pracowała w gospodarstwie rolnym przez co najmniej pięć lat.

W niektórych powiatach wystarczy posiadać wymaganą powierzchnie gospodarstwa, nie wymaga się wykształcenia rolniczego ani zaświadczenia z Krusu. Trzeba jedynie posiadać zaświadczenie z gminy o posiadaniu lub dzierżawie gospodarstwa o wielkości 1 hektara przeliczeniowego. Zdarza się, że niektóre gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego podwyższają wielkość wymaganego areału do kilku hektarów. Informacji na temat interpretacji ustawy o kwalifikacjach do bycia rolnikiem udziela starostwo powiatowe, w którym nieruchomość się znajduje, najlepiej dowiadywać się telefonicznie.

do góry

Dzialka rolna

Działka przeznaczona do produkcji rolnej - nie można na niej budować. Jeżeli są to grunty klasy IV, V można starać sie o wyłączenie ich z produkcji rolnej i przekształcenie działki na działkę budowlaną. Każda gmina kieruje się w tym przypadku własnymi przepisami. Grunty wysokiej klasy I, II, III są praktycznie nieprzekształcalne (chociaz cuda się zdażają, a już szczególnie w Polsce.

Działka rekreacyjna

Na takiej działce dozwolona jest zabudowa letniskowa, co w efekcie oznacza, że jakiś dom wybudować można. Jesli gmina posiada MPZP, to są tam określone warunki zabudowy takiego terenu. Problemem może okazać się zameldowanie w domu wybudowanym na działce rekreacyjnej.

do góry

Działka leśna

Tak jak rolna, nie jest przewidziana do zabudowy. Są to grunty przeznaczone pod gospodarkę leśna, chociaż podobnie jak w przypadku działki rolnej, można dowiadywać się jakie są możliwości odlesienia. Informacje na ten temat uzyskam w nadleśnictwie właściwym dla danego terenu. Należy pamiętać, że wszelkie inwestycje budowlane w pobliżu lasu, wiążą się z koniecznością przestrzegania przepisów prawa o ochronie przeciwpożarowej i zachowaniem wymaganych odległości budynków, od lini lasu.

Działka inwestycyjna(przemysłowa)

Umożliwa zabudowę usługową "uciążliwą", czyli wszelkiego rodzaju fabryki itd..

do góry