Księgi wieczyste

Księgi wieczyste są sformalizowanym urzędowym i publicznym rejestrem nieruchomości. Z ksiąg możemy poznać sytuację prawną nieruchomości (działki i ewentualnych budynków, które się na niej znajdują). Dowiemy się z nich kto jest właścicielem nieruchomości, czy istnieje w stosunku do niej użytkowanie wieczyste, służebność, jakieś zadłużenie - czyli obciążona hipotek itd. W księgach wieczystych będą wpisane wszystkie osoby i podmioty, które mają jakieś roszczenia w stosunku do nieruchomości. Dlatego koniecznością jest zapoznanie się z jej zapisami, jeszcze przed dokonaniem transakcji.

Księgi wieczyste prowadzone są przez wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych, właściwych dla lokalizacji danych nieruchomości. Każda księga wieczysta przypisana jest do nieruchomości, nie do właściciela, dlatego też po wpisach w księdze można prześledzić całą historię danej nieruchomości.

Księgi wieczyste składają się z czterech działów :


Dział I Ksiąg Wieczystych

Obejmuje oznaczenie nieruchomości(np. nr ewidencyjny działki) i wpisy praw związanych z własnością lub przy ograniczonych prawach rzeczowych - oznaczenie lokalu lub domu jednorodzinnego. Tłumacząc na chłopski rozum, w tym dziale jest numer ewidencyjny działki, wielkość nieruchomości : gruntu i ewentualnych zabudowań oraz wykaz praw własności do tych zabudowań itd.

Dział II Ksiąg Wieczystych

Obejmuje wpisy własności i użytkowania wieczystego, a przy ograniczonych prawach rzeczowych - wpisy dotyczące osoby przysługującej własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (tajemniczy lokatorzy lub współwłaściciele, czy podmioty służebne, czyli wszyscy Ci którzy mają jakieś roszczenia do nieruchomości i po zakupie dalej będą je mieć o ile nie zostanie to sprostowane przed transakcją)

Dział III Ksiąg Wieczystych

Obejmuje wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych(z wyjątkiem hipotek) wpisy ograniczeń związanych z rozporządzeniem nieruchomością i innych praw i roszczeń osób lub podmiotów trzecich. A dla ograniczonych praw rzeczowych obejmuje wpisy ograniczeń w rozporządzaniu prawem oraz wpisy innych praw i roszczeń ( np. może zawierać wpis o służebności przesyłu dla zakładu energetycznego, kiedy na terenie nieruchomości znajduje się słup energetyczny albo dla gazowni kiedy pod działkę biegnie lina gazowa, wiąże się to z koniecznością udostępnienia przedmiotów powyższym podmiotom, czyli trzeba zagwarantować dostęp do słupa dla energetyka lub do rur dla dostawcy wody - w celach konserwacyjnych lub naprawczych.Jednym słowem kiedy taka służebność istnieje, musimy pozwolić wchodzić na naszą posesję tym podmiotom, którym ona przysługuje - kiedy tylko sobie tego zażyczą. Istnieje jeszcze kwestia służebności wjazdu - czyli wspólny wjazd z nieruchomością obok i obejmuje ona tylko ten teren działki, gdzie znajduje się wjazd).

Dział IV Ksiąg Wieczystych

Są to hipoteki z dokładnym określeniem wysokości, waluty, zakresu, rodzaju, pierwszeństwa i ewentualnych innych cech hipoteki(wszelkie długi są ujęte w tym rozdziale ksiąg wieczystych). Jeśli nieruchomość nie ma żadnych długów ani osób które mają jakieś roszczenia do nieruchomości to dwa ostatnie działy (III i IV) są puste, nie posiadają żadnych wpisów. Wtedy spokojnie można nabyć nieruchomość.Centralna Baza Ksiąg Wieczystych


Wyszukiwanie ksiąg wieczystych


Informacja bip o księgach wieczystych, wykaz opłat itp.